Hälsinge regementes kamratförening i Stockholm

    Fanor


I 14S fana


Fanan överlämnades av ordföranden i moderföreningen Tomas Bornestaf, tillika regementets siste chef, i samband med lokalavdelningens 25-årsjubileum torsdagen den 30 mars 1995.

I 14S fana


Regementets fana

Hälsinge regementes fana

Regementets fana (ovan) som fördes av regementet vid dess inflyttning till kasernerna på Kungsbäck 1909.

Fanan var broderad enligt en år 1894 godkänd modellritning och överlämnades till regementet av konung Oscar II i samband med en fälttjänstövning i Dalarna 1897.

Regementet förde två lika utformade fanor, en för vardera bataljonen.
Respektive bataljonsnummer var angivet i övre inre hörnet av fanduken.
Så småningom kom enbart den ena fanan att föras såsom regementsfana.

Då regementet den 29 september 1952 tilldelades den nuvarande fanan hängdes
de båda bataljonsfanorna upp i Soldatkyrkan där de förvarades fram till
omkring 1970 då de inlevererades till Armémuseum.

Bilden är hämtad ur "Kungl. Hälsinge regementes historia".